خدمات حرفه ای
  • تغییر و تحول بدون برنامه ریزی قبلی می تواند منجر به بروز تاخیر در زمانبندی ها، هزینه های پیش بینی نشده، توقف موقتی موضوع فعالیت سازمان و یا افت کیفیت در اجرای راهبرد شرکت ها گردد.
  • شرکت فناوری ارتباطات همگرا رایانه با ارایه خدمات مشاوره در طرح های تحول و بروزرسانی شبکه های ارتباطی و دیتا سنترها و مراکز تلفن در ابعاد مختلف سازمانی، در کنار شما خواهد بود تلاش می نماید تا با کمترین وقفه در کار، بهینه ترین هزینه کرد و شیوه اجرا و با آرامش خاطر برنامه های تحول دیجیتال خود را پیش ببرید.

هدف همگرا از ارایه این خدمت

  • کنترل هزینه ها، ریسک ها . کیفیت از طریق یک فرایند انتقالی برنامه ریزی شده

مزایا

  • کنترل و بازرسی اجرای درست طرح
  • مشاوره در طراحی و نظارت بر اجرای طرح و تضمین صحت اجرا
  • بروز رسانی و ارتقای بهینه ساختار شبکه اکتیو و مخابراتی
  • انتقال دانش و فناوری روز به کارشناسان کارفرما