پشتیبانی نرم افزاری سیستم های مراکز تلفن

خدمات پشتیبانی فنی همگرا را انتخاب کنید تا از یاری رسانی فنی ما در هر زمان و مکان بهره مند گردید.

هدف همگرا از ارایه این خدمت

  • تبیین مسیر و راهنمای انجام تغییرات نرم افزاری در سیستم مرکز تلفن و ارتباطی سازمان به کمک کارشناسان خبره
  • ارایه خدمات فنی در هر زمان که به آنها نیاز دارید.

مزایا

  • نگهداری و بروز رسانی نرم افزارهای مربوطه با جدیدترین تغییرات
  • دستزسی به پشتیبانی فنی نرم افزارها در کوتاهترین زمان
  • رفع اشکالات نرم افزار و انجام تنظیمات جهت کارکرد بهینه سیستم
  • دستزسی به مستندات فنی و آخرین دستاوردها و خدمات آموزشی