پشتیبانی نرم افزار های شبکه های ارتباطی اکتیو

از سرمایه گذاری در نرم افزارهای ارتباطی شبکه های کامپیوتری خود با پشتیبانی همگرا، ارزش بیشتری را بدست بیاورید. خدمات پشتیبانی نرم افزاری شبکه در همگرا آماده هر گونه همکاری در این زمینه می باشد.

هدف همگرا از ارایه این خدمت

  • نگهداری و ارتقای نرم افزاری شبکه ارتباطی
  • دریافت جدیدترین نرم افزار ها و بهرهمندی از بروزرسانی سیستم های عامل تجهیزات
  • دسترسی به جدیدترین منابع اطلاعاتی و بکار گیری آنها

مزایا

  • نگهداری و بروز رسانی نرم افزارهای مربوطه با جدیدترین تغییرات
  • دستزسی به پشتیبانی فنی نرم افزارها در کوتاهترین زمان
  • رفع اشکالات نرم افزار و انجام تنظیمات جهت کارکرد بهینه سیستم
  • دسترسی به مستندات فنی و آخرین دستاوردها و خدمات آموزشی