OmniAccess Compact Enterprise Service Router

پیشرفته ترین روترهای دسترسی که خدمات Metro Ethernet، خط استیجاری و داده های LTE   و ارتباطاتت صوتی را به شعب  شرکت ها ارائه می دهد.

با تحویل ارتباطات شبکه بدون وقفه و سریع به تعداد زیادی از شعب کوچک و متوسط، روترهای سرویس سازمانی فشرده , Alcatel-Lucent OmniAccess ( ESRs)  گستره کاملی از ویژگی های شبکه را به همراه دارند. آنها می توانند به عنوان یک خط اصلی، لینک پشتیبان یا اتصال همزمان  مورد استفاده قرار گیرند. این روترها دارای فاکتور قالب فشرده و بدون اجزای متحرک هستند و آماده اند تا هرگونه نیاز در شبکه های دسترسی سازمانی را برطرف کنند.