خدمات

امروزه با پیچیده تر شدن محیط و رشد روزافزون حجم علم و دانش و تخصصی تر شدن فعالیت ها، شرکت های موفق ترجیح می دهند که بر موضوع اصلی فعالیت خود تمرکز نموده و به جای اجرای مستقیم و ایجاد ساز و کار مناسب برای هر نوع فعالیت جانبی، آنها را در قالب خرید خدمت از شرکت های تخصصی درخواست نمایند.

خدمات پشتیبانی و نگهداری

وجود دانش، تخصص و زیرساخت مناسب در شرکت فناوری ارتباطات همگرا رایانه، این شرکت را قادر ساخته تا به عنوان ارایه دهنده و همیار قابل اعتماد شرکت ها در زمینه خدمات پشتیبانی و نگهداری از شبکه های ارتباطی اکتیو و سیستم های مرتبط با مراکز تلفن آلکاتل – لوسنت، فعالیت بنماید.

گستره خدمات پشتیبانی و نگهداری: