دیدگاه های تحلیلی

Now Tech: Virtual Network Infrastructure Switching Fabric, Q2 2020, Andre Kindness Forrester April 22, 2020

Keeping the Lights on with Tools from Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), Rob Scott UC Today March 27, 2020

Workforce Productivity & Collaboration Market Monitor: CPaaS,  Raul Castanon-Martinez 451 Research March 18, 2020

 بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی در بانک

http://www.iauqeshm.ir/article_538867.html