Home & Office & Hotel Automation

این شرکت سخت افزار مورد نياز جهت اجراي پروژه‌ هاي هوشمند سازی ساختمان (Home Automation) خود را از شرکت‌های صاحب نام و بزرگ همچون ABB, Interra تامين مي‌نمايد.